За проекта

Обща цел на проекта:

Засилване интереса на научните кадри към професионална реализация в сферата на инженерните науки и технологии, както и правното осигуряване на иновациите и повишаване качеството на обучение, чрез подкрепа за развитие и създаване на по-добри условия за работа и реализация на докторанти, постдокторанти и млади учени.

Специфични цели:

 1. Стимулиране развитието на научния потенциал на водещата организация и нейния партньор.
 2. Създаване на предпоставки за качествено образование и научни изследвания.

Основни дейности:

 • Дейност 1. Разработване и/или корекции на научните планове на лицата от целевите групи.
 • Дейност 2. Подпомагане на допъл-нителните проучвания за състоянието и тенденциите по тематиката, целите и основите задачи на извършваните научни изследвания.
 • Дейност 3. Разработване на нови или усъвършенствани модели и методики за теоретичните изследвания.
 • Дейност 4. Подпомагане провеж-дането на съвременни експериментални изследвания.
 • Дейност 5. Изготвяне на общи обучаващи модули за целевата група и провеждане на специализирани и образователни курсове. Включва завърш-ване на два специализирани курса и възможност за обучение по чужд език.
 • Дейност 6. Подпомагане на лицата от целевите групи при подготовката на научните материали и при участие в научни форуми. Поема разходите за участие в поне три национални научни конференции в страната и една в чужбина с подготвен доклад.
 • Дейност 7. Изграждане на механизми и подпомагане мобилността на учените на национално и европейско нива.
 • Дейност 8. Подпомагане на лицата от целевите групи чрез периодичен анализ и оценка на резултатите от работата и вземане на мерки за изпълнение на научния им план. Изисква на всеки три месеца докладване на извършената работа и възникналите проблеми, пред колектива и отчет за работата на всеки шестмесечен период.
 • Дейност 9. Популяризиране на постигнатите резултати за осигуряване на публичност и устойчивост. Във всеки публикуван доклад, подпомогнат от този проект се отбелязва писмено подкрепата в края на доклада.

Вижте подробно описание на дейностите за изпълнение »

Курсове за обучение:

 • Придобиване на управленски умения;
 • Трансфер на технологии, патентно право;
 • Етика на науката;
 • Методи за оптимизация и използване на програмни продукти;
 • Методи за статистическа обработка на данни;
 • Европейски технологични платформи;
 • Западен език.

Очаквани резултати:

Повишен брой на защитилите докторанти, хабилитирали се пост-докторанти, повишили квалификацията си научни работници, осъвременена научна база, повишен брой на публикациите в страната и чужбина, разпространение на научните резултати и дейността на фонда у нас и в чужбина.