За проекта

Описание на дейностите за изпълнение


Наименование на дейността:

Дейност 1. Разработване и/или корекции на научните планове на лицата от целевите групи.

Какво се прави:

-нови научни планове (нови докторанти);

-научните планове на вече работещи докторанти с цел да доразвият и/или уточнят отделни задачи, за да бъдат в съответствие с потребностите на бизнеса и на високо научно ниво;

-нови или коригирани научни планове на постдокторанти, и млади научни работници с цел да съответстват на кадровата и научна политика на съответните университети.

Всеки от научните планове трябва да бъде обсъден и утвърден от съответния факултетен съвет.

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

Подготовка: 1,2 месец

Изпълнение: 3,4, 11, 12, 17,18 месец

Наименование на дейността:

Дейност 2. Подпомагане на допълнителните проучвания за състоянието и тенденциите по тематиката, целите и задачите на научните изследвания.

Какво се прави:

-посещения на библиотеки и други източници на информация;

-участие в научни семинари, конференции и други масови специализирани научни форуми;

-участие в специализирани курсове, включително и чужд език;

-използване на интернет за изготвяне на литературен преглед;

-доставка и абонамент на научна литература (книги, списания и др.);

-експертизи от изтъкнати учени по посочените проблеми;

-създаване на връзки и подпомагане на бизнеса.

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

Подготовка: 3,4 месец

Изпълнение: 4,5,6,14,15,16 месец

Наименование на дейността:

Дейност 3. Разработване на нови или усъвършенствани модели и методики за теоретичните изследвания.

Какво се прави:

-създадени нови и/или усъвършенствани модели;

-създадени нови и/или усъвършенствани методики;

-работа в екип с изтъкнати специалисти;

-формиране на интердисциплинарни колективи;

-реализиране на различни форми на регионално, национално и международно сътрудничество.

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

Подготовка: 4,5 месец

Изпълнение: 5,……,19 месец

Наименование на дейността:

Дейност 4. Подпомагане провеждането на съвременни експериментални изследвания.

Какво се прави:

4.1. Подпомагане на лицата от целевите групи при провеждане на експериментални изследвания.

Ще се стимулира провеждането на съвременни експерименти с използването на научни методи на планиране и обработка на опитните данни и тяхното представяне.

4.2. Наемане на апаратура, уредби и на други специализирани средства, необходими за провеждане на експерименталните изследвания и обработка на данните.

4.3. Мотивиране на учените, чрез подпомагане осъвременяването на материалната база за експерименталните изследвания.

4.4. Разработване на методики и осигуряване на специализирани датчици, хардуер, софтуер и научна апаратура за експериментални изследвания.

Ето защо тук ще се решават следните задачи:

-комплектоване с високо точни и надеждни датчици в съответствие с потребностите на широк кръг изследвания на съвременно ниво;

-специализиран софтуер за научни изследвания;

-избор на изследователски елементи и системи, позволяващи използването им от широк кръг от изследователи.

4.5. Комплектоване на универсални интелигентни информационни и комуникационни системи за научни изследвания в реално време.

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

Подготовка: 4,5,6 месец

Изпълнение: 5,…..,21 месец

Наименование на дейността:

Дейност 5. Изготвяне на общи обучаващи модули за целевата група и провеждане на специализирани и образователни курсове.

Какво се прави:

-повишаване на теоретичната подготовка във важни за целевата група научни области (посещаване на специализирани курсове);

-повишаване познанията на целевата група по чужд език.

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

Подготовка: 5,…,9, 17, 18 месец

Изпълнение: 9,…,16, 20, 21, 22 месец

Наименование на дейността:

Дейност 6. Подпомагане на лицата от целевите групи при подготовката на научните материали и при участие в научни форуми.

Какво се прави:

-усъвършенстване уменията за публикационна дейност на резултатите от научните изследвания;

-подготовка на целевите групи за участие в национални и международни научни форуми.

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

Подготовка: 3,4,5,14,15,16 месец

Изпълнение: 4,…,23 месец

Наименование на дейността:

Дейност 7. Изграждане на механизми и подпомагане мобилността на учените на национално и европейско нива.

Какво се прави:

Участие на лицата от целевата група в: поне 3 национални и един международни научни форуми с научни публикации по работната тематика.

Доставяне на резултати (публикации) от научната работа за електронна страница на проекта, където освен класическите функции се създава база данни с научните резултати (публикации, дисертации и др.).

Участие във видео интернет сесии за провеждане на научни и организационни форуми в реално време.

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

Подготовка: 2,3,4, 14, 15, 16 месец

Изпълнение: 5, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 22, 23 месец

Наименование на дейността:

Дейност 8. Подпомагане на лицата от целевите групи чрез периодичен анализ и оценка на резултатите от работата и вземане на мерки за изпълнение на научния им план.

Какво се прави:

- разяснителна и организационна среща в началото на проекта;

Пред предварително сформирана комисия от ръководството на проекта:

- на всеки три месеца, с лицата от целевите групи, да се провеждат срещи за обсъждане на резултатите от изпълнение на научните им планове и графици за работа, да се разкриват проблемите, да се обсъждат и предлагат решения за преодоляването им, да се вземат необходимите мерки за постигане на заложените цели и задачи по проекта;

- на всеки пет - шест месеца да се провеждат научни интернет семинари в реално време и се оценява качеството на научните разработки;

- преди приключване на работата по договора, всеки обучаван докладва за цялостното изпълнение на плана за работа и се дава оценка за нивото на нейното изпълнение.

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

Подготовка: 1,2,3 месец

Изпълнение: 3,4, 5, 6, 9, …, 18,21, 22, 23 месец

Наименование на дейността:

Дейност 9. Популяризиране на постигнатите резултати за осигуряване на публичност и устойчивост

Какво се прави:

-разработване на рекламни постери, които да се представят на борси, панаири и образователни инициативи;

-разработване на публикации в издания, специализирани в областта на науката и техниката;

-периодични публикации на информационни материали в медиите и интернет;

-разработване на дипляни с целите, задачите и резултатите от проекта.

В края на всеки доклад участниците от целевата група, финансирани по този проект, за да популяризират работата на структурния фонд, са длъжни да добавят следното изречение: Изследванията са подкрепени по договорBG051PO001-3.3.04/28, „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

Подготовка: 1,2,3 месец

Изпълнение: 3,…,23 месец