Новини и съобщения

Обява за стипендии МОМН

Дата: 07-10-2011

КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПОСТ ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ ЗА ЕДНОМЕСЕЧНИ ОБУЧЕНИЯ
ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ НАУЧНИ КОМПЛЕКСИ И ИНФРАСТРУКТУРИ

Краен срок 30 октомври 2011 г.

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”,
съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:

Конкурс за подбор на пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения
във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури

*   Методология за подбор на пост докторанти и млади учени за едномесечни
обучения във високотехнологични научни комплекси и
инфраструктури<http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/science/competitions/2011-10-30_Methodology-Young-Scientist.pdf>;
*   Заявление за кандидатстване по
образец<http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/science/competitions/2011-10-30_Forms.doc>;
*   Европейски формат на
автобиография<http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/science/competitions/cv-bg_template.doc>.

Документите се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се
завежда в деловодството на МОМН и по e-mail:
b.marina@mon.bg<mailto:b.marina@mon.bg> или
d.lesseva@mon.bg<mailto:d.lesseva@mon.bg>

Не се приемат документи, попълнени на ръка.

Не се приемат за участие в конкурса документи, изпратени по пощата с
пощенското клеймо след датата 30 октомври 2011 г.

Входящият № на заявлението за кандидатстване се изпраща на заявителя по
електронната поща.

С въпроси относно изискванията и формулярите, можете да се отнесете към
г-жа Марина Борисова, тел. 92 17 649, e-mail:
b.marina@mon.bg<mailto:b.marina@mon.bg> и г-жа Диана Лесева, тел. 92 17
536, e-mail: d.lesseva@mon.bg<mailto:d.lesseva@mon.bg>

Адрес за кореспонденция:
Дирекция „Наука”
Министерство на образованието, младежта и науката
Бул. Дондуков 2 А