Новини и съобщения

КОНКУРС за всички докторанти

Дата: 05-08-2010


Съюзът на учените в България напомня, че срокът за
подаване на предложенията за участие в

КОНКУРСА ЗА НАЙ-ДОБРИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА
ДОКТОРАНТИ ЗА 2010 г.

е 8 септември 2010 г.

В конкурса за 2010 г. могат да участват всички млади хора до
35-годишна възраст, които успешно са защитили през 2009 г.
своите дисертации за получаване на образователно-научната
степен „доктор” и считат, че в разработките им има сериозни
научни постижения и научно-приложни приноси.


Следва обявата с подробни разяснения:


КОНКУРС
ЗА НАЙ-ДОБРИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ДОКТОРАНТИ
ЗА 2010 г.

През 2007 година традиционният конкурс на СУБ за
докторанти прерастна в ежегоден съвместен конкурс на
Съюза на учените в България, Висшата атестационна
комисия и Федерацията на научно-техническите съюзи.


В конкурса за 2010 г. могат да участват всички млади хора до
35-годишна възраст, които успешно са защитили през 2009 г.
своите дисертации за получаване на образователно-научната
степен „доктор” и считат, че в разработките им има сериозни
научни постижения и научно-приложни приноси.
Конкурсът се провежда в шест научни области: природни,
математически, биологически и медицински, инженерни,
аграрни, хуманитарни и обществени науки. Победителите във
всяка научна област получават диплом и парична награда, а
техните подгласници – грамота за достойно представяне.
Грамоти могат да бъдат връчени и за значими научно-
приложни резултати.

Предложенията за участие в конкурса се правят
индивидуално от самите докторанти.

Срокът за подаване на предложенията е 8 септември 2010 г.
на адрес: Съюз на учените в България, бул. „Мадрид” № 39, ІІ
етаж, 1505 София.


Предложенията съдържат следните документи в един
екземпляр:

Молба за участие в конкурса с точно посочване адресите за
кореспонденция и на документите, които се прилагат към
молбата;
Кратка творческа биография (СV);
Дисертацията на книжен носител;
Претенции за актуалност и научни приноси;
Рецензиите на дисертацията;
Публикации, свързани с дисертацията.
Когато предложението за участие в конкурса е подкрепено от
научен съвет или комисия, ръководство на институт или
университет, на организации на ФНТС или СУБ, на други
институции или научни дружества, към документите се
прибавя и тяхното становище, което съдържа преди всичко
оценката за актуалността и за научните и научно-приложните
приноси на дисертационния труд.
Определянето на победителите в конкурса се извършва по
критерии и показатели, приети от ВАК и съгласувани със СУБ
и ФНТС.
Оповестяването на резултатите от конкурса и връчването на
наградите ще се осъществи в края на м. октомври на
тържествено събрание, посветено на 1 ноември – Деня на
народните будители и българските учени.

Дисертациите, рецензиите и публикациите се получават от
участниците в офиса на СУБ след завършване на конкурса.

Допълнителни въпроси може да отправяте на електронния
адрес на СУБ: science@usb-bg.org. Отговорите на тези
въпроси ще бъдат поместени в сайта на СУБ
, ако касаят принципни въпроси, или изпратени лично на
кандидат-участника
в конкурса.

София, 25 май 2010 г.