Новини и съобщения

Курсове за обучаемите

Дата: 22-07-2010

Всеки от обучаемите посещава курсове по избор, които могат да бъдат: по чужд език и по тези посочени в таблицата.

 Курсове

Хорариум на обучението
/брой часове/
Документ, доказващ провеждането на обучението/ дейността
Придобиване на управленски умения (за управление на дейности, ресурси и хора)
теория 15 часа, практика 15 часа
свидетелство
Трансфер на технологии, патентно право
теория 15 часа, практика 15 часа
свидетелство
Етика на науката
теория 15 часа, практика 15 часа
свидетелство
Методи за оптимизация и използване на програмни продукти
теория 15 часа, практика 15 часа
свидетелство
Методи за статистическа обработка на данни
теория 15 часа, практика 15 часа
свидетелство
Европейски технологични платформи
теория 15 часа, практика 15 часа
свидетелство
Английски език
60 часа